Zorgvisie

Zorgvisie

Onder zorgbreed werken, verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leerlingen. Zorgbeleid dient ervoor te zorgen dat alle kinderen – ook de meest kwetsbare – de meest optimale kansen krijgen om de ontwikkelingsdoelen te benaderen en de eindtermen te behalen. Dit houdt een pedagogisch-didactisch verantwoorde manier van werken in met aangepast onderwijs, differentiatie en individuele werkvormen. Het gaat dus om een manier van onderwijzen waarbij voortdurend afstemming gezocht wordt tussen de behoeften van de leerling(en) en het pedagogisch-didactisch aanbod. Door deze afstemming kan ons onderwijs maximaal renderen en kan er preventief gewerkt worden. Het is dan ook belangrijk zicht te hebben op waar kinderen staan en wat ze nodig hebben, om hen dan gericht te kunnen begeleiden en hun ontwikkeling op alle vlakken te ondersteunen.

Een goed zorgbeleid impliceert professionalisering van de verschillende actoren door navorming, lectuuren contacten met andere scholen en diensten. Professionalisering versterkt immers de draagkracht en de expertise van het schoolteam. Dit is een voorwaarde voor het welslagen van een zorgbrede werking. Binnen zorgbreed werken streven we naar een uitgebouwd partnership tussen school, ouders en CLB. Een partnership waarin ieder zijn verantwoordelijkheid heeft en draagt. Het gaat dus om een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij onderlinge communicatie en gezamenlijke doelgerichtheid essentieel zijn.

Voor enkele kinderen biedt onze zorgbrede werking spijtig genoeg onvoldoende kansen en soms is het nodig een begeleidingstraject naar het buitengewoon onderwijs op te zetten. De leerlingenzorg is een gezamenlijke opdracht waarin ieder vanuit zijn eigen functie een inbreng heeft. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind een toekomst heeft, wat ook de mogelijkheden en beperkingen van het kind zijn.